рішення 41 сесії

 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-3
41 сесія
У11  скликання
РІШЕННЯ
13 . 02.2019                       № 41-6 /У11
 
Про затвердженняПрограми  утримання та 
ремонту автомобільних  доріг по
Бабанській селищній  раді на 2019-2020 роки
    На підставі пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Закону України «Про Держаний бюджет України», законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерелафінансування дорожнього господарства України» та з метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Бабанськкої селищної  ради, покращення автомобільного сполучення села сільської ради з сусідніми селами, що сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня села в цілому, залученню нових інвестицій, розвитку діючих підприємств, створенню нових суб'єктів господарської діяльності, забезпечення умов для повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців  селища, селищна рада
  ВИРІШИЛА:
      1.Затвердити   селищну   програму  утримання та ремонту автомобільних  доріг по Бабанській селищній  раді на 2019-2020 рок додається.
             2.Виконкому селищної ради забезпечити виконання даної програми.
                3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин,   управління комунальною власністю (В.М.Зірник).
 
Селищний голова                               М.А.Байда
 
 
 
 
Додаток 
до рішення селищної  ради                                                                                                                                     
                                                                                            13.  02.2019   № 41-6 /У11
 
 
ПРОГРАМА
 утримання та ремонту автомобільнихдоріг по
                         Бабанській селищній  раді на 2019-2020 роки
 
Вступ 
Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистемекономічноїсистемикраїни, вони є суспільним продуктом та маютьважливезначення.
Від стану автомобільнихдорігзалежатьвитрати на перевезеннявантажів та пасажирів, рівеньцін, певноюміроюзайнятістьнаселення та темпирозвиткуекономікидержавизагалом. У свою чергу стан автомобільнихдоріг і темпирозвиткудорожньоїгалузівизначаютьсяекономічнимиможливостями та рівнемфінансуваннягалузідорожньогогосподарства.
Однак на сьогодні стан розвиткудорожньогогосподарства сільської  ради свідчить про певнітруднощі, зумовленінедостатнімфінансуваннямдорожньо-ремонтнихробітпорівняно з нормативними потребами.
Програмаутримання та ремонту автомобільнихдоріг по Бабанській селищній  раді на 2019-2020 роки розроблена з урахуваннямздійсненняреформуваннядержавногоуправлінняавтомобільними дорогами загальногокористування. 
І. Мета Програми
Зважаючи на незадовільнийтехніко-експлуатаційний стан більшостіавтомобільнихдоріг, основною метою Програми є збереження у 2019-2020 роках  існуючої мережі  задовільних умов руху автотранспорту й безпекидорожньогоруху. 
До пріоритетних напрямів під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг віднесено:  
забезпечення доступності сільських територій до обласного центру та міст обласного і районного значення;  
забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів, соціальноважливих проектів, туристичних об’єктів загальнодержавного значення;
співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів,  що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
підвищенняролімісцевих громад у плануванніремонтнихробіт на дорогах загальногокористуваннямісцевогозначення, контроль за ефективністювикористанихкоштів та якістюробіт.
Невід’ємною метою є і поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
Основною метою даної Програми є:
розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов
дорожнього руху на території села сільської ради;
покращення соціально-економічного розвитку, збільшення інвестиційної привабливості за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності ради;
забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності шляхом покращення сполучення.
 
ІІ. Сучасний стан дорожнього господарства
Автомобільні дороги загального користування та сільські дороги України – це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави, з’єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Відповідно до статті 231 Податкового кодексу України в  сільському  бюджеті  передбачаються видатки на фінансування робіт пов’язаних з будівництвом, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за рахунок  коштів податку за першу реєстрацію транспортного засобу з юридичних осіб та громадян, які  надходять  до спеціального  фонду сільського бюджету. Через населені пункти також проходять внутрішні маршрути та шкільний маршрут. 
Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості і потребує виконання робіт з утримання та капітального ремонту. На даний час здійснюється у більшостівипадківпоточнийямковий ремонт дорожньогопокриття, який не маєдовготривалогоефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Більш кономічновигідним за ямковий ремонт є капітальнийремонт дорожньогопокриття, щовідповідаєвсімсучасним стандартам та буде служити десятки років.
 
ІІІ. Основнізавдання та напрямиПрограми
ВиконанняПрограми буде здійснюватись за такимизавданнями та напрямами:
забезпеченнянадійного і безпечногорухуавтомобільними дорогами загальногокористування та комунальної власності;
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану дорігусільськіймісцевості;
проведенняпоточних та капітальнихремонтівавтодоріг, якінайбільшейогопотребують.
 
IV. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить: 
збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення  та комунальних доріг від руйнування; 
раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної  власності, та доріг загального  користування, які  пролягають через  населений пункт сільської  ради;
своєчасне виконання робіт з експлуатаційного утримання та виконання заходів з безпеки дорожнього руху; 
ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт; 
покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;
створення умов доступності сільських територій до обласного і районних центрів;
проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів комплексного інфраструктурного розвитку територій, забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів, соціально важливих проектів, туристичних об’єктів загальнодержавного значення;
співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;
ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.
 Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Бабанської селищної  ради 
 в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади, сприятиме безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.
V.  Фінансування програми
Головний розпорядник коштів є  Бабанська селищна  рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансуванняПрограми.
Фінансування  Програми здійснюється в межах видатківпередбачених в сільському бюджеті на відповіднийрік по КТП КВК  7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КТП КВК 6310 « Реалізація заходів що до інвестиційного розвитку території » а також за рахунокі інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
VІ. Заходи Програми  утримання та ремонту
автомобільнихдоріг по Бабанській селищній  раді
 
п/п Зміст заходів Фінансування,
сума тис. грн. Субвенція з ДБ, сума
(грн.)    
1. Будівництаво  тротуарів по вул.І.Франка та будівництво  дорожнього покриття 734.6 ---    
2. Капітальний ремонт проїжджої частини  вулиць Гагаріна,Партизанська ,Набережна, провулків Торговий, Саліхова 100    
----  
 
 
 
 
                       Секретар селищної ради                            Г.Г.Хомутинник
 
 
 
 
 
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-3
41 сесія
У11  скликання
РІШЕННЯ
13 . 02.2019                       № 41-6 /У11
 
Про затвердженняПрограми  утримання та 
ремонту автомобільних  доріг по
Бабанській селищній  раді на 2019-2020 роки
    На підставі пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Закону України «Про Держаний бюджет України», законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерелафінансування дорожнього господарства України» та з метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Бабанськкої селищної  ради, покращення автомобільного сполучення села сільської ради з сусідніми селами, що сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня села в цілому, залученню нових інвестицій, розвитку діючих підприємств, створенню нових суб'єктів господарської діяльності, забезпечення умов для повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців  селища, селищна рада
  ВИРІШИЛА:
      1.Затвердити   селищну   програму  утримання та ремонту автомобільних  доріг по Бабанській селищній  раді на 2019-2020 рок додається.
             2.Виконкому селищної ради забезпечити виконання даної програми.
                3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин,   управління комунальною власністю (В.М.Зірник).
 
                 Селищний голова                               М.А.Байда
Додаток 
до рішення селищної  ради                                                                                                                                     
                                                                                            13.  02.2019   № 41-6 /У11
 
 
ПРОГРАМА
утримання та ремонту автомобільнихдоріг по
Бабанській селищній  раді на 2019-2020 роки
 
Вступ
Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистемекономічноїсистемикраїни, вони є суспільним продуктом та маютьважливезначення.
Від стану автомобільнихдорігзалежатьвитрати на перевезеннявантажів та пасажирів, рівеньцін, певноюміроюзайнятістьнаселення та темпирозвиткуекономікидержавизагалом. У свою чергу стан автомобільнихдоріг і темпирозвиткудорожньоїгалузівизначаютьсяекономічнимиможливостями та рівнемфінансуваннягалузідорожньогогосподарства.
Однак на сьогодні стан розвиткудорожньогогосподарства сільської  ради свідчить про певнітруднощі, зумовленінедостатнімфінансуваннямдорожньо-ремонтнихробітпорівняно з нормативними потребами.
Програмаутримання та ремонту автомобільнихдоріг по Бабанській селищній  раді на 2019-2020 роки розроблена з урахуваннямздійсненняреформуваннядержавногоуправлінняавтомобільними дорогами загальногокористування. 
І. Мета Програми
Зважаючи на незадовільнийтехніко-експлуатаційний стан більшостіавтомобільнихдоріг, основною метою Програми є збереження у 2019-2020 роках  існуючої мережі  задовільних умов руху автотранспорту й безпекидорожньогоруху. 
До пріоритетних напрямів під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг віднесено:  
забезпечення доступності сільських територій до обласного центру та міст обласного і районного значення;  
забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів, соціальноважливих проектів, туристичних об’єктів загальнодержавного значення;
співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів,  що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
підвищенняролімісцевих громад у плануванніремонтнихробіт на дорогах загальногокористуваннямісцевогозначення, контроль за ефективністювикористанихкоштів та якістюробіт.
Невід’ємною метою є і поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
Основною метою даної Програми є:
розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов
дорожнього руху на території села сільської ради;
покращення соціально-економічного розвитку, збільшення інвестиційної привабливості за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності ради;
забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності шляхом покращення сполучення.
 
ІІ. Сучасний стан дорожнього господарства
Автомобільні дороги загального користування та сільські дороги України – це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави, з’єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Відповідно до статті 231 Податкового кодексу України в  сільському  бюджеті  передбачаються видатки на фінансування робіт пов’язаних з будівництвом, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за рахунок  коштів податку за першу реєстрацію транспортного засобу з юридичних осіб та громадян, які  надходять  до спеціального  фонду сільського бюджету. Через населені пункти також проходять внутрішні маршрути та шкільний маршрут. 
Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості і потребує виконання робіт з утримання та капітального ремонту. На даний час здійснюється у більшостівипадківпоточнийямковий ремонт дорожньогопокриття, який не маєдовготривалогоефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Більш кономічновигідним за ямковий ремонт є капітальнийремонт дорожньогопокриття, щовідповідаєвсімсучасним стандартам та буде служити десятки років.
 
ІІІ. Основнізавдання та напрямиПрограми
ВиконанняПрограми буде здійснюватись за такимизавданнями та напрямами:
забезпеченнянадійного і безпечногорухуавтомобільними дорогами загальногокористування та комунальної власності;
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану дорігусільськіймісцевості;
проведенняпоточних та капітальнихремонтівавтодоріг, якінайбільшейогопотребують.
 
 
IV. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить: 
збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення  та комунальних доріг від руйнування; 
раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної  власності, та доріг загального  користування, які  пролягають через  населений пункт сільської  ради;
своєчасне виконання робіт з експлуатаційного утримання та виконання заходів з безпеки дорожнього руху; 
ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт; 
покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;
створення умов доступності сільських територій до обласного і районних центрів;
проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів комплексного інфраструктурного розвитку територій, забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів, соціально важливих проектів, туристичних об’єктів загальнодержавного значення;
співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;
ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.
 Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Бабанської селищної  ради 
 в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади, сприятиме безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.
 
V.  Фінансування програми
Головний розпорядник коштів є  Бабанська селищна  рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансуванняПрограми.
Фінансування  Програми здійснюється в межах видатківпередбачених в сільському бюджеті на відповіднийрік по КТП КВК  7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КТП КВК 6310 « Реалізація заходів що до інвестиційного розвитку території » а також за рахунокі інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
 VІ. Заходи Програми  утримання та ремонту 
автомобільнихдоріг по Бабанській селищній  раді
 
п/п Зміст заходів Фінансування,
сума тис. грн. Субвенція з ДБ, сума
(грн.)    
1. Будівництаво  тротуарів по вул.І.Франка та будівництво  дорожнього покриття 734.6 ---    
2. Капітальний ремонт проїжджої частини  вулиць Гагаріна,Партизанська ,Набережна, провулків Торговий, Саліхова 100    
----  
 
 
 
 
                       Секретар селищної ради                            Г.Г.Хомутинник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
 
20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
41 сесія
УІІ скликання
РІШЕННЯ
13 .02.2019                    № 41-2/У11
Про затвердження програми поводження з 
відходамина території Бабанської селищної 
ради на 2019-2020 роки
   З метою поліпшення техногенно-екологічної безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил на території  Бабанської селищної ради, відповідно до ст.21 Закону України «Про відходи», ст.15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», та керуючись  пунктом 22 частини 1  статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити програму поводження з відходами на території  Бабанськоїселищної ради  на 2019-2020 роки згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (голова комісії  В.М.Зірник). 
Селищний голова                    М.А.Байда
 
 
 
                                                                       Додаток  
                                                          до рішення селищної ради
                                                             13.02.2019  № 41-2/У1
 
ПРОГРАМА
 
поводження з твердими побутовими відходами на період 2019-2020 років
 
Ця програма визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності,  пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення твердих побутових відходів, їх збиранням, перевезенням, обробленням, утилізацією, знешкодженням та відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та  здоров’я  людини  на території Бабанської селищної ради.
Програму розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами».
Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального виконавчого органу з питань житлово-комунального господарства.
 
 
Розділ І
Вступна частина.
1. Загальні положення Програми
 Програму поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2020 роки розроблено для розв'язання  проблем, пов’язаних з охороною довкілля та здоров’ям населення, однією з причин яких є низький рівень використання відходів. Ситуація, яка склалася в Україні з питання розміщення місць концентрації побутових відходів, їх збору, сортування, утилізації та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує існування глобальної проблеми, яка впливає на екологічний стан селища.
 
Питання поводження з твердими побутовими відходами є одним з ключових проблемних питань житлово-комунального господарства селищної ради .
 Існуюча структура системи санітарного очищення території селищної ради недосконала та не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій. Побутові відходи складують у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах, берегах річки та ставка. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об’єкти.
Для вивезення ТПВ комунальне підприємство не  має   необхідного транспорту  .
Проблема селищної ради, через відсутність коштів у бюджеті на  придбання  трактора , не кажучи про приведення сміттєзвалища до екологічно-безпечного стану, стало проблемою, яку неможливо вирішити без допомоги держави та залучення інвестицій. Разом з тим, такі видатки державним бюджетом не передбачен.
 Зазначені проблеми передусім викликані складним фінансово-економічним станом житлово-комунальної галузі в цілому, низькою платою за поводження з ТПВ та обмеженими можливостями селищного бюджету в частині фінансування розвитку та утримання об’єктів поводження з ТПВ.
 Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних із поводженням з побутовими відходами, можливе лише за умови розв’язання основних завдань, визначених  Програмою поводження з твердими побутовими відходами на період 2019-2020  років (далі – Програма), яка враховує сучасний стан та перспективи розвитку у цій сфері.
2. Мета Програми
 Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами на території Бабанської селищної ради на 2019 - 2020 роки є координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.
3. Основні завдання Програми
 1. Отримання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою під сміттєзвалище.
2.Розробити   та затвердити схему санітарного  очищення селища Бабанка.  
3. Укладання договорів із споживачами послуг на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.
4. Налагодження схем збору відходів  від населення, підприємств та організацій.
5.Здійснювати контроль за створенням  водоохоронних зон і прибережних  захисних смуг річки Ревуха, а також за додержанням режиму  використання їх територій.
6.Вживати заходів   щодо недопущення  утворення  несанкціонованих  сміттєзвалищ, твердих побутових відходів  на території селища та своєчасного   їх   знищення. 
7. Зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах;
 8. Зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення.
 9. Покращення якості і розширення обсягів надання послуг.
 10. Впровадження системи  поводження з ТПВ та покращення обліку і звітності;
Розділ ІІ .
4. Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами 
Населення     селища Бабанка складає 2157 чол.  В її межах функціонують об'єкти торгівлі, установи соціально - культурного призначення - загальноосвітня школа, школа-інтернат,дитячий навчальний заклад, амбулаторія,будинок культури і інші заклади.  Розроблений паспорт місця видалення відходів .
 Постійно  проводиться боротьба з утворенням  стихійних звалищ , що значно погіршило екологічний і санітарний стан території і довкілля   селищної територіальної громади в останні 10-15 років. 
. На території в межах  Бабанської  селищної ради  триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях  –  балках, ярах, лісах, захисних лісосмугах, берегах річки та ставка .
Розділ ІІІ.
5. Основні завдання Програми
 Для досягнення мети програми передбачається:
Головним завданням Програми є створення екологічно безпечного полігону утилізації твердих побутових відходів та впровадження системи роздільного збору  відходів  з використанням вторинної сировини, у тому числі:
- зниження та повна ліквідація екологічної напруги;
- запровадження ресурсозберігаючих технологій;
- створення нових робочих місць;
- підвищення іміджу місцевої влади в питаннях поводження з ТПВ;
- підвищення культури споживання;
- інформування громадськості;
- співпраця місцевої влади, громадськості та підприємців у проведенні заходів екологічних програмах. - реформування системи санітарного очищення ;
- організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору;
- посилення контролю за діючим звалищем побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельної ділянки після закриття звалища;
- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання.
                                                            Розділ ІV. 
6. Основні напрямки розв'язання завдань Програми
 Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:
 - розподіл територій загального користування та призначення відповідальних за стан благоустрою на цих територіях, включаючи і на договірних засадах;
 - організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору;
 - ліквідація несанкціонованих звалищ ;
 - залучення підприємств по збиранню вторинної сировини;
  - замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельної ділянки під полігон твердих побутових відходів ;
 - впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ.
Розділ V.
7. Етапи виконання Програми
 Згідно з додатками Програми передбачається здійснити її виконання у 2 етапи:
- перший (2019 -2020 роки) – створення нормативно - правової бази у сфері поводження з ТПВ.
 - забезпечення сприятливих умов для залучення коштів з метою технічного переоснащення системи санітарного очищення території населеного  пункту;
 - другий (2019-2020 роки) – впровадження нового обладнання;
 - забезпечення належного санітарного стану території населеного  пункту;
 - перетворення сфери поводження з побутовими відходами на рентабельну підгалузь житлово - комунального господарства.
Розділ VІ.
8. Механізм забезпечення Програми.
 Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечує виконавчий комітет  селищної ради на чолі з селищним головою та комунальне підприємство .
Контроль за ходом реалізації програми здійснюють, селищний голова, постійні комісії селищної ради ;
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів:
- селищного бюджету;
- приватного капіталу;
Розділ VІІ.
9. Очікувані результати впровадження Програми 
Виконання Програми дасть змогу:
 
- ліквідувати стихійні сміттєзвалища;
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
- перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.
Оснащення комунального підприємства  технікою для збирання  ТПВ дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан  селища так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.
 
                          Секретар селищної ради                       Г.Г.Хомутинник 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351   смт. Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
 
41  сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
13.02.2019                        № 41-3 /У11
Про  затвердження граничних сумм витрат на придбання автомобілів,меблів,
іншого обладнання та устаткування комп'ютерів,придбання і утримання мобільних
телефонів Бабанською  селищною радою
           Враховуючи зміни  затверджені Постанови Кабінету Міністрів України 
від  9 серпня 2017    № 593 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України   від 4 квітня 2001 року №332 «Про граничні суми  витрат на придбання автомобілів,меблів,іншого обладнання та устаткування комп'ютерів,придбання і утримання мобільних телефонів державними 
органами , а також установами  та організаціями, які утримуються за рахунок   коштів  місцевого бюджету» та керуючись   пунктом 23  частини  1  статті 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”     селищна рада 
                                                     ВИРІШИЛА:
            1. Затвердити  граничні  суми витрат на придбання автомобілів,меблів,іншого обладнання та устаткування комп'ютерів,придбання і утримання мобільних телефонів Бабанською  селищною радою згідно з додатком  .
 
            2. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).
 
 
             Селищний голова                           М.А.Байда     
 
                                                                                                                                      
                                                                               Додаток
                                                                до рішення сесії селищної ради
                                                                 13  .02.2017    №41-2 /У11                            
 
                                         Граничні суми
                               витрат на придбання  автомобілів,меблів,іншого обладнання та устаткування комп'ютерів,придбання і утримання мобільних телефонів                              
                               Бабанською  селищною радою
 
 
п/п
 
                Найменування Сума гривень за одиницю    
1. Легкові автомобілі для:
Керівника інших органів  виконавчої влади, бюджетних установ і організацій 600000    
 2. Мобільний телефон:
   Придбання
   Утримання на місяць
1200
1500
   
3.
4. Персональний комп'ютер(системний блок,монітор,клавіатура,маніпулятор,»миша»), 23000    
5. Ноутбук 27000    
Комплект меблів  для :
Службового кабінету керівника іншого місцевого органу виконавчої влади, бюджетної установи та організації 6500    
      Меблі для обладнання  робочих місць працівників:    
стіл  письмовий 2500    
Крісло офісне 2500    
Стілець 1500    
Шафа для  паперів 2400    
Шафа  для одягу 2400    
Сейф 5000    
Стіл для  комп'ютера 2500    
Теле- і радіапаратура, відеотехніка для  службових кабінетів 25000  
 
 
               Секретар селищної ради                           Г.Г.Хомутинник
 
 
 
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351 смт. Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
41 сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
13.02 .2019                         № 41-4 /У11
Про затвердження Програми енергозбереження
та енергоефективності  Бабанської селищної
 ради на 2019-2020 роки
 
    Заслухавши та обговоривши розроблену «Програму енергозбереження та енергоефективності Бабанської селищної ради на 2019-201 роки», на виконання  рішення  Уманської районної ради 21.12.2018 №37-5 «Про затвердження Програми енергозбереження та зменшення споживання  енергоносіїв  Уманського району  на 2019-2020 роки», та керуючись  пунктом 22 частини 1  статті 26 Закону України   Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада
                         ВИРІШИЛА:
      1.Затвердити Програму енергозбереження та енергоефективності Бабанської селищної ради на 2019-2020 роки  згідно з додатком.
      2.Виконкому селищної ради забезпечити виконання даної програми.
       3. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії   Т.А.Камізерко)  
               Селищний голова                               М.А.Байда
 
 
 
 
 
 
          
 
                                                                    Додаток
                                                                             до рішення селищної ради
                                                                       13 .02 .2019  № 41-4 /У11
 
Програма
енергозбереження та енергоефективності
Бабанської селищної ради на 2019-2020 роки
                                      І. Загальні положення.
Програма енергозбереження та енергоефективності  роки Бабанської селищної ради на 2019-2020  (далі - Програма)  відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», Указу Президента України № 679/2008 від 28.07.08 р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; Концепції діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України, затвердженої постановою КМУ від 19.01.1998р. № 48; Комплексної державна програма енергозбереження України, затвердженої постановою КМУ від 05.02.1997р. №148; Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 15.03.2006 р. № 145-р.
                            ІІ. Мета Програми
Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі енергозбереження та раціонального використання енергетичних ресурсів. Основна мета Програми: скорочення споживання енергоресурсів об’єктами бюджетної сфери, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетної сфери за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм.
ІІІ. Основні завдання програми
Основним завданням програми є визначення комплексу узгоджених і взаємопов’язаних організаційних, технічних, економічних, правових та інших заходів, які здійснюватимуться в рамках реалізації Програми із застосуванням програмно-цільового методу.
Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на сучасному етапі є одним із найважливіших стратегічних завдань соціально-економічного розвитку України і є пріоритетним в розвитку смт.Бабанка Але якщо для промислового виробництва реальним результатом енергозбереження є зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері стимулювати економію енергоресурсів складніше. Саме тому Програма енергозбереження та енергоефективності Бабанської селищної ради на 2019-2020роки    розроблена з метою втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження.
Об'єктами Програми є будівлі бюджетних установ та закладів, інженерні споруди різного функціонального призначення (тепло-, енерго-, водопостачання), пов'язані з підвищенням ефективності використання палива та енергії.
Суб'єктами Програми у сфері енергозбереження є соціально-культурні заклади і бюджетні установи галузей освіти і науки, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення села, місцевого самоврядування, надавачі послуг з тепло-, енерго-, водопостачання.
Зважаючи на те, що основними споживачами електричної енергії та тепла у бюджетній сфері являються заклади освіти та охорони здоров’я, тому більшуувагу у Програмі приділено саме цим галузям і першочергові заходи з енергозбереження переважно стосуються закладів освіти і охорони здоров’я смтБабанка.
ІV. Очікувані результати заходів програми
Виконання Програми надасть можливість забезпечити реалізацію державної політики у сфері енергозбереження.
Очікувані результати: зменшення споживання теплової енергії бюджетними закладами; зменшення споживання електричної енергії бюджетними закладами; покращення матеріально-технічної бази та інженерних мереж бюджетних закладів; підвищення рівня обізнаності працівників бюджетної сфери з питань енергоефективності.
V. Джерела фінансування заходів Програми
Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, що передбачатимуться  у відповідних бюджетах на програми і заходи з забезпечення правопорядку на території Бабанської селищної ради на 2019-2020  роки, а також із залученням інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Обсяги коштів будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію. 
VІ. Термін реалізації заходів Програми
Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Бабанської селищної ради на 2019-2020  передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку  до Програми.
VII. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, підтримання підприємництва та торгівлі, яка несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи координації  виконання  Програми.
 
 
 
                 Секретар селищної ради                            Г.Г.Хомутинник
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351   смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
41  сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
13.02.2019                            №  41-8 /У11
 
Про внесення змін до рішень Бабанської селищної ради від 22.06.2018 №30-7/У11»Про встановлення  ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»
 
 Відповідно до статті 277 Податкового кодексу України, Закону України від 23 листопада 2018 року №2628-УІІІ «Про внесення змін  до Податкового кодексу України та деяких інших  законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», з метою недопущення втрат до сільського бюджету,керуючись пунктом 24 та 35 частини 1 статті  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада 
                               вирішила:
    1.Скасувати рішення селищної ради  27.09.2018  №  35-1 /У11» Про внесення змін до рішень Бабанської селищної ради від 22.06.2018 №30-7/У11»Про встановлення  ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»
     1.Внести зміни до рішення  Бабанської селищної ради від 22.06.2018 №30-7/У11»Про встановлення  ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» до розділу 09 «Землі лісогосподарського призначення» Додатку 1
Положення  про встановлення плати за землю на 2019 рік , зазначивши у таблиці 09розділу:
-ставку податку на земельні ділянки нормативно грошову оцінку яких   
 проведено(не залежно від місця знаходження) для юридичних осіб-0.1% та 
 фізичних осіб-0.1%;
- ставку податку на земельні ділянки за межами населеного пункту нормативно грошову оцінку яких   не проведено для юридичних осіб-0.1% та 
 фізичних осіб-0.1% згідно з додатком 1.
 
         2. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).
 
 
                      Селищний голова                         М.А.Байда
 
 
 
 
 
 
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351   смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
41  сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
13 .02.2019                         №  41-9 /У11
 
Про внесення змін до рішеня  Бабанської
селищної ради від 22.06.2018 №30-6/У11»
в п.1.3»Про туристичний збір на 2019 рік»
 
       У зв’язку із набранням чинності Закону України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» відповідно до статей 7, 10, 12, 268   Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями),  зважаючи на вимоги  пунктів 3 та 4  Прикінцевих та перехідних положень вище зазначеного Закону  №2628-VIII від 23 листопада 2018 року, керуючись пуктом 24 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада 
ВИРІШИЛА:
     В рішення Бабанської селищної ради від 22.06.2018 №30-6/У11»
«Про туристичний збір на 2019 рік» внести наступні зміни:
      1.В назві рішення слова «туристичного збору» замінити словами  «ставок туристичного збору».
       2.Резолютивну частину рішення Бабанської  селищної ради від 22.06.2018 №30-6/У11в п.1.3 »Про туристичний збір на 2019 рік» викласти у такій редакції:
       Затвердити «Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території   в новій редакції (додаток 1)
Встановити наведені нижче ставки туристичного збору у відсотковому відношенні від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення:
для внутрішнього туризму – 0,5 відсотка;
для в’їзного туризму– 5 відсотків 
Рішення чинне з 01 січня 2019 року.
          3.Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).
 
 
                      Селищний голова                         М.А.Байда
 
 
 
 
 
 
Додаток № 1
                                                                          до  рішення №41-9/У11 сесії
                                                                                                                Бабанської селищної ради
                                                                                                                        сьомого скликання
                                                                                                                  від13 .02.201
П О Л О Ж Е Н Н Я
про  туристичний  збір
1.  Загальні  положення
    Ставки  туристичного збору  у зв’язку із набранням чинності Закону України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» відповідно до статей 7, 10, 12, 268   Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями),  зважаючи на вимоги  пунктів 3 та 4  Прикінцевих та перехідних положень вище зазначеного Закону  №2628-VIII від 23 листопада 2018 року, керуючись пуктом 24 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
 2.Платники  збору           
1)  Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  селищної та  ради про встановлення ставки  туристичного збору  , та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
2)   Платниками збору не можуть бути особи, які:
а)  постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;
б)  особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г)  ветерани війни;
ґ)  учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д)  особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України;
е)  діти віком до 18 років;
є)  дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.
 3. Ставка збору
     Cтавки туристичного збору встанолвлюються  у відсотковому відношенні від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення:
для внутрішнього туризму – 0,5 відсотка;
для в’їзного туризму– 5 відсотків 
Рішення чинне з 01 січня 2019 року.
4. База справляння збору
1)    Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом  268.5.1 пункту  268.5 статті 268 Податкового Кодексу України  , за вирахуванням податку на додану вартість.
2)   До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз),  обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
5. Податкові агенти
 
1) Справляння збору здійснюється :
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються  селищною радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
 
6. Особливості справляння збору
 
       Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
 
7. Порядок сплати збору
 
1)   Сума, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.
2)    Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.
3)     Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
 
8. Відповідальність  платників і контроль податкових органів 
 
       Платники збору несуть відповідальність за правильність обрахування і своєчасність сплати збору відповідно до чинного законодавства.
       
 
                    Секретар селищної ради:                     Г.Г.Хомутинник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31
E-mail:  babankacr@ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413
 
41 сесія
VII скликання
     РІШЕННЯ
 
    Від  13.02.2019р                                           № 41 -13/VII
«Про встановлення ставок орендної 
плати за землю на території
 Бабанської селищної  ради на 2019 рік»
 
       Керуючись ст. 144 Конституції України, статтями 12, 213, 269-289 Податкового кодексу України зі змінами, Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року, №71-VІІІ, п.24 ст. 26, ст. 69 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», Бабанська  селищна  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 Затвердити розмір орендної плати юридичним та фізичним особам за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що надаються в оренду у відсотках від нормативної грошової оцінки згідно                       додатку 1,  яка проведена (незалежно від місцезнаходження), або за земельні ділянки сільськогосподарського призначення розташовані за межами населених пунктів від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Черкаській області. Може перевищувати граничний розмір орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах».
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (Зірник В.М.).
               Селищний голова                                                             М.А.Байда
 
Додаток 1 до рішення
7 скликання 41 сесії
№ 41-13/VII від 13.02.2019 року
Бабанської селищної ради
Уманського району Черкаської області
 
 
Землі сільськогосподарського призначення
 
№ п/п Код ЦВЦПЗ Назва Ставка оренди, %    
1 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 8    
2 01.02 Для ведення фермерського господарства 8    
3 01.03 Для ведення особистого селянського господарства 8    
4 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 3    
5 01.05 Для індивідуального садівництва 3    
6 01.06 Для колективного садівництва 3    
7 01.07 Для городництва 3    
8 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3    
9 01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 3    
10 01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 3    
11 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 3  
 
 
 
              Селищний голова                                                                      М.А. Байда