рішення 40 сесії Бюджет

                                                                         
БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
20351 вул. Соборна ,30 смт .Бабанка Уманський район, Черкаська обл.
                               Е-mail: babanskasr@ukr.net            Код ЄДРПОУ 26261413
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
«22 грудня» 2018 року                                                        № 40-2/VII
Про селищний бюджет
 
на 2019  рік
 
Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 5404,298 тис. грн.,, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 5292,998 тис. грн. та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 111,3 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 5404,298 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 5292,998 тис. грн. та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 111,3 тис. грн. грн.;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 3,0 тис. грн., що становить0 ,056 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;  
резервний фонд селищного бюджету у розмірі 10,0 тис. грн., що становить 0,19 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.  
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення:
           субвенції з районного бюджету на утримання дитячої дошкільної установи у сумі 1619,280 тис. грн.;
            субвенції з районного бюджету на утримання закладів культури у
 сумі – 331,118 тис. грн.;
4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 899,709  тис. гривень згідно з додатком 4до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду селищного бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
      2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;  
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 , 71  Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені  частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Доручити  селищній раді здійснювати у 2019 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
         9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10.Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів селищного бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
11. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету селищна рада, за обґрунтованим поданням, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
 
Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших
видатків;
видатки за бюджетними програмами пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.
12.  Це рішення  набирає чинності з 1 січня 2019 року
13. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
         14. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 частина перша статті 69 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами сільської комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка сільської комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду селищного бюджету, відкритий в Уманському управлінні Державної казначейської служби України  Черкаської області.
Підприємства селищнї комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
 
  15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів та розвитку підприємництва.
 
 
Селищний  голова                                               М.А.Байда
 
                                                
                                            
                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА         
        20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31                                   
                                               40  сесія
                                          У11 скликання
                                             РІШЕННЯ
 
  22.12.2018                       №  40-4 /У11
 
 Про    програму економічного і   соціального
 розвитку  селища  на  2019 рік
 
       Розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради  проект програми  економічного  і соціального розвитку  селища на 2019 рік, пропозиції постійних комісій селищної ради   та керуючись   пунктом  22
 частини  1   статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”     селищна рада 
                  
                                ВИРІШИЛА:
            1.Затвердити програму  економічного і   соціального розвитку 
 смт.  Бабанка на  2019 рік  згідно з додатком
 
            2. Виконавчому комітету  селищної ради,  запропонувати  підприємствам,установам і організаціям  селища  різних форм власності   вжити конкретних заходів  по  виконанню  селищної програми економічного і соціального розвитку  в   2019 році.
 
 
          4.Рішення  селищної ради 22.12.2017   № 25-4 /У11
 «Про  виконання  програми економічного і   соціального розвитку   селища  за   2018 рік» вважати таким, що втратило чинність.
 
           5. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).
 
                Селищний голова                                   М.А.Байда
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                   Додаток
                                                                                            до рішення    
                                                                                            селищної ради
                                                                                            22 .12.2018 № 40-4 /УІІ
                                                     І. Вступ.
 
1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності селищної  ради на 2019 рік
  
      Програма соціально-економічного розвитку селища Бабанка на 2019р. (далі –Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", Державної стратегії регіонального розвитку на період 2019 року.  Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,   Бюджетного кодексу України.
 
Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2019 рік, що визначає цілі та стратегію розв'язання соціальних і економічних проблем розвитку селища, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного – соціального, культурного і духовного його розвитку , прогнозує динаміку основних показників.
 
Програма направлена на:
 
- реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку селища, розв’язання соціально-побутових проблем населення його соціального захисту;
 
- гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;
 
- скоординовану роботу селищної ради, виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчальних закладів та культурних закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя
 
- створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;
 
- забезпечення  стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.
 
         Пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку Бабанської  селищної ради на 2019 рік є: 
 
- підвищення рівня доходів населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості;
 - впровадження соціальних стандартів і підвищення якості послуг, які безпосередньо надаються населенню;
 
- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
 
- підвищення рівня розрахунків за спожиті енергоносії;
 - підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх галузях і сферах діяльності;
 
      У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики селищної ради на 2019 р., спрямовані на розвиток селища – роботи зблагоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селища Бабанка.
      Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету селища Бабанка, коштів підприємств та інвесторів та соціальних угод.
     У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Програми затверджуються сесією  Бабанської селищної  ради за поданням селищного голови або відповідних постійних комісій.
    Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками кварталів  та року.
 
            Одним з головних завдань програми є збереження трудового ресурсу та забезпечення зайнятості населення, створення нових робочих місць.
 
Актуальним у 2019 році залишиться питання матеріально-технічного забезпечення, капітального та поточного ремонтів об'єктів комунальної власності селищої ради.
 
Актуальним залишається проведення  заходів:
 
- максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків та населення в цілому до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті;
 
-У 2019 році у сфері охорони навколишнього природного середовища буде продовжено реалізацію заходів щодо поліпшення екологічної ситуації. По-перше це: 
впорядкування звалищ твердих побутових відходів на території  Бабанської селищної ради 
 
            За останні роки набули широкого розвитку нові, нетрадиційні види зв’язку (всі види мобільного зв’язку, платежі по кредитних договорах, послуги «електронний квиток» та інші). Програмою соціально – економічного та культурного розвитку передбачено створення умов для впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій,  широкосмугового доступу до Інтернету та збільшення обсягів нових  послуг, покращення їх якості, розширення телекомунікаційних мереж.
 
  Стратегічною метою селищної ради є виконання наступних робіт:
 
 
№№
п/п
       
                        ЗАХОДИ Вартість 
робіт
тис.грн Виконавець Витрати на 
реалізацію
всього
вт.ч.
Витрати на 
реалізацію
бюджету
селища    
1. Капітальний ремонт селищного будинку культури 1000 Селищна  рада 400.0тис.грн Місцевий бюджет, субвенція    
2. Реконструкція  паркової  зони смт.Бабанка 1400 Селищна  рада 80.0тис.грн Місцевий бюджет    
3. Капітальний ремонт ДНЗ «Ягідка» 900 Селищна рада 200.00тис.грн Місцевий бюджет    
4. Будівництаво  тротуарів по вул.І.Франка та будівництво  дорожнього покриття 734.6 Селищна рада 100.00тис.грн Місцевий бюджет    
5. Капітальний ремонт спортивної зали,харчоблоку,санвузлів на першому поверсі ЗОШ   І-ІІІст. 1480 Селищна рада 280.00тис.грн Місцевий бюджет,кошти спонсорів,субвенція    
6 Капітальний ремонт фасаду та  вхідної групи СБК 1100
Селищна рада 200.00тис.грн Місцевий бюджет,кошти спонсорів    
7. Придбання меблів сценічного та технічного обладнання  СБК 840 Селищна рада 200.00тис.грн Місцевий бюджет,кошти спонсорів    
8 Будівництво торгівельного майданчика(ринку) для виїзної і стаціонарної  торгівлі  знкою для авто 800 Селищна рада 200.00тис.грн Місцевий бюджет,кошти спонсорів    
9. Придбання обладнання та спецтранспорту  для покращення роботи КП «Бабанська комунальне  господарство» 4251 Селищна рада 200.00тис.грн Місцевий бюджет    
10. Буріння  свердловини для Бабанської селищної ради 500 Селищна рада 750.00тис.грн Місцевий бюджет    
11
Капітальний ремонт «Обеліску слави»
500
Селищна рада 100.00тис.грн Місцевий бюджет,кошти спонсорів    
12 Відновлення вуличного освітлення  вул.Соборна 50 Селищна рада    
13 Капітальний ремонт Бабанського  музею побуту та етнографії 500 Селищна рада 30.00тис.грн Місцевий бюджет,кошти спонсорів    
14 Розчистка русла річки Ревуха 3449 Селищна рада 100.00тис.грн кошти спонсорів,субвенція    
15 Будівництво нової амбулаторії ЗПСМ 7880 Селищна рада 8млн.грн Екологічна програма ОДА,місцевий бюджет    
16
 
Капітальний ремонт проїжджої частини  вулиць Гагаріна,Партизанська ,Набережна, провулків Торговий, Саліхова 100
 
Селищна рада
200.00тис.грн Місцевий бюджет    
17
Будівництво дитячих ігрових майданчиків
200
Селищна рада    
18
 
Будівництво мережі вуличного  дорожнього освітлення  та встановлення камер відео спостереження  для безпеки жителів смт.Бабанка
200
 
Селищна рада    
19 Реконструкція огорожі  селищного кладовища 500 Селищна рада    
20
 
 
Надання послуг населенню  по освітленню вулиць селища та його обслуговування, проведення грейдерування доріг та впорядкування смітєзвалища  та селищного кладовища
800
Селищна рада  
 
   
Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою Бабанки розвиток духовно-культурних   закладів, підвищення рівня надання послуг  Бабанським комунальним  підприємством.
                                 ІІ. Соціальна сфера
                            2.1. Демографічна ситуація
 
Демографічна ситуація, що склалась в селищі , характеризується    зменшенням  кількості  населення впродовж останніх 5-ти років за  рахунок міграції та старіння населення.Як і загалом в Україні, в Бабанці  смертність перевищує народжуваність, так в 2018році народилось 9 дітей , померло 47 особи, в останні 5 років  смертність  перевищує народжуваність  .Станом на  01 січня2019 року в  Бабанці зареєстровано 2157 особи. Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селищіформуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення, поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.
Кількість жителів села-2157
 Кількість дітей від 0 до 6 років (включно)-95
Кількість дітей від 7 до 18 років  210 з них: не навчаються і не працюють --
Кількість молоді від 18 (включно) до 35 років -234 з них:
  не навчаються і не працюють- --
Кількість молодих сімей (обоє до 35 років) -48
 Кількість неповнолітніх матерів ( до 18 років)-- --
К-ть сімей  5 , в яких проживають діти - інваліди ( від 0 до 18 років)   -6
К-ть сімей  7  , в яких проживають молоді інваліди (від 18 до 35 років)- 7 
Кількість сімей матерів-одиначок  47, в них дітей  58 
Кількість неповних сімей  32   в них дітей-38 
Кількість малозабезпечених сімей 8  , в них дітей -15
 Кількість неблагополучних сімей    4   , в них дітей -8
 Кількість багатодітних сімей  -15, в них дітей -51
Умовно засуджена молодь та молодь, яка повернулась з місць позбавлення волі ( до 35 років)--
Дистанційні сім'ї ( батьки, які тимчасово не проживають разом з дітьми)  -2, в них дітей-2
 Особи, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які перебувають на соціальному квартобліку -----, 
Кількість учасників АТО  - 19, в них дітей- 17
 
1. Житлово-комунальне господарство
 
            З метою реалізації  і  розвитку житлово - комунального господарства,  передбачається вжити заходів, спрямованих на:
 
            - упровадження енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв 
 
            -  своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 
 
             - запровадження системи збирання твердих побутових відходів на території селища;
 
             -   забезпечення населення та підприємств і організацій  комунальними послугами;
 
             -  забезпечення населення та підприємств і організацій  питною водою;
 
            -  проведення капітальних та поточних ремонтів доріг .
 
 
   
 
2. Транспортний комплекс і зв’язок
 
Для успішного соціально-економічного розвитку селища  надійний зв’язок залишається одним з найважливіших факторів.
 
 
       Для успішного соціально-економічного розвитку селищної ради надійний зв’язок залишається одним з найважливіших факторів. 
 
             У 2019 році передбачається продовжити прискорений розвиток та модернізацію місцевих мереж, подальше впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі новітніх технологій, особливо стільникового зв’язку, послуг Інтернет, електронної пошти . 
 
        За рахунок впровадження нових сучасних телекомунікаційних систем та технологій прогнозується збільшення обсягів надання послуг зв’язку.
 
            Послуги зв'язку на території ради надає підприємство ПАТ «Укртелеком». За 2018 рік  зросла кількість користувачів послугами Інтернет .
 
            Бабанська селищна рада і надалі буде працювати над:
 
- утриманням у належному  та безпечному  стані автомобільні  дороги  
 
- своєчасністю проведення  капітальних, поточних  ремонтів доріг;
 
- організацією розчистки  доріг місцевого  сполучення від снігових  заметів;
 
- забезпечення виконання  дохідної частини сільського бюджету та ефективне  використання  коштів на  виконання  робіт, пов’язаних з виконанням вищезазначених заходів.
 
  
 
3. Техногенна безпека
 
                 Основним напрямом для створення гарантій безпечної життєдіяльності людини, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру залишається забезпечення комплексного розв’язання проблем захисту населення та територій в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, збереження національного надбання і довкілля та створення необхідних передумов для сталого розвитку регіону.
           У  2019 році основну увагу передбачено зосередити на:
 • прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій;
 
• виконанні робіт з мінімізації впливу пожеж  на навколишнє природне середовище та стан здоров’я населення;
 
• створенні резерву паливо –мастильних матеріалів (ПММ) для  ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • створення відповідних угод з підприємцями, підприємствами в наданні допомоги при ліквідації надзвичайних ситуацій.
 
                 Впровадження цих заходів дозволить знизити рівень техногенно-екологічних ризиків та оптимізувати галузеві, регіональні та місцеві структури для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру та реагування на них.
           
 
4. Охорона праці
 
Основні цілі на 2019 рік: 
 
·        створення безпечних умов праці,
 
·        збереження життя та здоров’я працівників,
 
·        зниження рівня  виробничого травматизму, 
 
·        запобігання нещасних випадків на виробництві та професійним захворюванням,
 
·        забезпечення  на  об’єктах комунальної власності проведення обстеження технічного  стану, паспортизації будівель і споруд, що мають ознаки аварійності,
 
·        підвищення рівня безпеки та охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, 
 
·        зменшення рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на виробництві.
 
  
 
5. Соціальний захист
 
Для збереження і відродження  селища, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання  селищною радою передбачено здійснення ряду практичних заходів, а саме:  
 
- забезпечення продуктивної зайнятості населення;
 
- підтримка розвитку підприємницької діяльності;
 
- сприяння розвитку освіти, культури, охорони здоров’я , фізичної культури  і спорту;
 
- соціальний  захист  населення:   допомога на поховання непрацюючих громадян, надання допомоги окремим категоріям населення.
 
        Особливого значення в умовах ринкових перетворень набули питання соціального захисту та соціального забезпечення мешканців селища.  
 
Під опікою будуть залишаються, перш за все, найменш захищені верстви населення, яким необхідна допомога та підтримка селищної ради .  
 
Тому, постійна увага селищної ради буде прикута до соціального захисту саме цих верств населення. 
 
           В  2019  році  буде проводитись  робота щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків до селищного бюджету та виплати заробітної плати, соціальних виплат  працівникам підприємств і організацій  селища та недопущення  заборгованості із зазначених виплат.
 
6. Освіта.
            На території  селищної ради функціонує   дошкільний навчальний заклад «Ягідка», в якому виховується 85 дітей дошкільного віку та загальноосвітня школа  І-ІІІст., в якій отримують освіту 243 учні функціонує також  дитяча музична школа в якій виховується 38 дітей.  
 
Пріоритетними завданнями у сфері освіти на2019 рік є розвиток особистості кожної дитини, модернізація навчально – матеріальної бази дошкільних  навчальних закладів.
          У дошкільному навчальному закладі поліпшуватимуться умови виховання дітей, запроваджуватиметься моніторинг їх розвитку.
 
Планується провести:
 
• капітальні ремонти харчоблоків  в ДНЗ»Ягідка» та загальноосвітній школі І-ІІІст.
 
У загальноосвітньому навчальному закладі:
• продовжуватиметься поступовий перехід на новий зміст освіти та профільне навчання;
 • запроваджуватиметься система превентивної роботи, спрямована на попередження правопорушень та наркоманії серед молоді; 
 
• розширюватиметься та стимулюватиметься застосування інноваційних освітніх технологій. Запроваджуватиметься система стимулювання високоефективної та інноваційної діяльності освітян. 
 
 
 
7. Культура, спорт
 
         Пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку смт.Бабанка в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу на території  ради, поліпшення естетичного виховання молоді. Буде забезпечено умови для проведення свят: вечори зустрічі з випускниками, Різдвяні свята,  «Мамин день», День Перемоги, День  молоді, День Конституції України, «Моє рідне село», День Незалежності та інші свята. Мета цих заходів - розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля й урізноманітнення форм культурного обслуговування населення  селища. Заходи по проведенню свят будуть фінансуватися за рахунок селищного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу. На території селищної ради  функціонують  9 ігрових  дитячих майданчиків.
 
  
 
8. Охорона здоров’я
 
           Стан здоров’я населення  характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально-економічного розвитку. Тому одним з основних напрямів діяльності  ради  буде задоволення потреб населення в отриманні медичних послуг. 
        На території селища функціонує амбулаторія загальної  практики сімейної медицини, яка   надає медичні послуги жителям селища та сіл Аполянка,Свинарка,Оксанино,Гродзево.
 
 
 
9. Духовний розвиток
 
      Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно - історичної спадщини рідного селища. Тому виконавчий комітет селищної ради в 2019 році буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми  в частині розвитку духовності буде здійснюється шляхом:  
 
- координації та сприяння активізації роботи навчальних, культурних закладів на впровадження в суспільну свідомість здорового способу життя, християнських цінностей, збереження та вивчення місцевої культурної та духовної спадщини;
 
-       сприяння створенню гуртків за інтересами,  
 
- пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів, популяризація спортивно - туристичних заходів;
 
   Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення  смт.Бабанка  особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення, збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності. Поширення духовної інформації, зумовить необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно-спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства.  
 
     Практичні кроки територіальної громади в  2019 році будуть направлені на:   збір матеріалів та  поглиблення  роботи  музею історії рідного краю.
 
 Підтримка сім’ї, дітей та молоді
У ході економічного та соціального реформування з’явились ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей,
 сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я.
10. Фінансове забезпечення Програми
 
             Забезпечення належного фінансування Програми соціально – економічного, культурного і духовного розвитку  території селища  на 2019  рік буде здійснюватися шляхом проведення організаційних заходів по збільшенню надходжень до сільського бюджету та благодійних фондів 
 
-  проведення інвентаризації земельних ділянок, перегляду  розміру податку на майно в частині сплати за землю ;
 
-  визначенні  земельних ділянок та будівель, які можна запропонувати інвесторам;
 
- своєчасної виплати заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та сплати податків і всіх обов’язкових платежів до селищного бюджету .  
 
Фінансування даної Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених  законодавством України.
 
11. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Координація роботи по виконанню Програми покладається на селищну раду.
Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійні комісії селищної ради.
           Секретар селищної ради                                  Г.Г.Хомутинник